Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1. Pica Congressen, hieronder wordt in dit verband verstaan Pica Congressen B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 67273211.
1.2. Activiteit, hieronder wordt verstaan een door Pica Congressen te organiseren congres, symposium, masterclass, workshop of soortgelijke bijeenkomst.
1.3. Deelnemer, hieronder wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit zoals vermeld in artikel 1.2 heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

Artikel 2 – Toepassing en totstandkoming overeenkomst
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Pica Congressen betreffende de door haar ontplooide activiteiten zoals vermeld in artikel 1.2.
2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door Pica Congressen.
2.3. Door het versturen van het (online) inschrijfformulier voor een activiteit verklaart de deelnemer deze voorwaarden van Pica Congressen te kennen en te accepteren.

Artikel 3 – Auteursrecht
3.1. Op alle content van de website picacongressen.nl en de bijbehorende subdomeinen voor specifieke activiteiten berust het auteursrecht bij Pica Congressen. Het is niet toegestaan (delen van) deze content te vermenigvuldigen of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pica Congressen.
3.2. Op het tijdens een activiteit verstrekte schriftelijke, ondersteunende materiaal rust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).
3.3. De inhoud van het schriftelijk materiaal is zo goed mogelijk samengesteld op basis van onderzoek en /of (praktische) ervaring. Pica Congressen aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in het schriftelijk materiaal neergelegd, en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de activiteit gegeven.
3.4. Op de powerpoints, pdf’s of presentaties in welke vorm dan ook, en op eventuele handouts van de verschillende presentaties, berust het auteursrecht bij de betreffende sprekers of workshopleiders.

Artikel 4 – Sprekers en inschrijven workshops
4.1. Pica Congressen behoudt zich het recht voor een spreker of workshopleider te wijzigen nadat de namen van dezen in publicaties, advertenties enzovoort door Pica Congressen bekend zijn gemaakt zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht voortvloeit zijn inschrijving te annuleren anders dan voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.
4.2. Pica Congressen probeert voor zover mogelijk rekening te houden met de opgegeven voorkeuren voor workshoprondes. Inschrijfformulieren waarop deze voorkeuren zijn gemaakt, worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 5 – Algemene voorwaarden
5.1. Pica Congressen kondigt haar activiteiten onder meer aan in vakbladen, brochures, flyers, via websites en advertenties. De prijzen, locaties en data die hierin genoemd worden, zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd. Pica Congressen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade door deze wijziging ten aanzien van een activiteit.
5.2. Een activiteit vindt slechts doorgang als er zich, naar mening van Pica Congressen, voldoende deelnemers voor hebben aangemeld.
5.3. In principe beslist Pica Congressen over het al dan niet doorgaan van een activiteit uiterlijk vier weken voor de geplande datum ervan. Pica Congressen behoudt zich het recht voor de beslissing over al dan niet doorgaan op te schorten tot uiterlijk twee weken voor de geplande datum.
5.4. Indien een activiteit geen doorgang vindt, dan worden de reeds betaalde deelnemersgelden gerestitueerd. Als een deelnemer dit wenst, kan het bedrag worden benut voor deelneming aan de eerstvolgende gelijksoortige activiteit die Pica Congressen organiseert. Pica Congressen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade door annulering van een activiteit.
5.5. Pica Congressen heeft het recht om voor haar moverende redenen een deelnemer te weigeren voor een activiteit. Reeds betaalde toegangsgelden zullen dan worden teruggestort.

Artikel 6 – Vervanging en tussentijdse beëindiging
6.1. Bij verhindering heeft een deelnemer voor de aanvangsdatum van een activiteit het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren per e-mail aan Pica Congressen is gemeld.
6.2. Wanneer de deelnemer na aanvang van een activiteit de deelname tussentijds beëindigt of niet meer aan de activiteit zal deelnemen, heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling of kwijtschelding.
6.3 Bij tussentijdse beëindiging bestaat geen recht tot vervanging van de deelnemer.

Artikel 7 – Annulering en afwezigheid bij inschrijving
7.1. De deelnemer heeft het recht deelname aan een activiteit te annuleren. Deze annulering dient altijd per e-mail of aangetekend schrijven te geschieden. Bij ontvangst van een annulering bevestigt Pica Congressen deze annulering per e-mail.
7.2. Na de datum van inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen: binnen die termijn kan deelnemer kosteloos annuleren. Als de deelnemer al heeft betaald, ontvangt deelnemer de inschrijfgelden retour.
7.3. Tot een maand voor de start van een activiteit is een deelnemer bij annulering van zijn inschrijving 35 euro administratiekosten verschuldigd.
7.4. In de periode van een maand tot twee weken voor de start van een activiteit is een deelnemer bij annulering van zijn inschrijving 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
7.4. In geval van annulering binnen de periode van twee weken voor de start van een activiteit is een deelnemer de volledige deelnamekosten verschuldigd, tenzij – zulks naar het oordeel van de directie van Pica Congressen – zwaarwegende bijzondere omstandigheden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding rechtvaardigen.

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden
8.1. Na inschrijving voor een activiteit ontvangt de deelnemer een factuur voor het deelnemersgeld. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien de activiteit binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvindt dan dient de deelnemer de betaling voor de aanvangsdatum te voldoen.
8.2. De in 8.1 genoemde inschrijving vindt plaats via het inschrijfformulier op de website van Pica Congressen.
8.3. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is hij verplicht de door Pica Congressen te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden.
8.4. Leden- en groepskortingen kunnen niet worden gecombineerd.
8.5. Facturen worden verzonden naar het e-mailadres dat bij de factuurgegevens op het (online) inschrijfformulier door de deelnemer is ingevuld.
8.6. De inschrijving is pas definitief nadat de factuur is voldaan.

Artikel 9 – Privacy deelnemergegevens en vertrouwelijkheid
9.1. De noodzakelijke registratie door Pica Congressen beperkt zich tot de NAW- en functiegegevens van de deelnemer, eventueel aangevuld met gegevens over het lidmaatschap van een beroepsvereniging.
9.2. De gegevens zoals vermeld in artikel 9.1. worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en/of om deelnemers op de hoogte te houden van het activiteitenaanbod van Pica Congressen. Genoemde gegevens worden onder geen beding ter beschikking gesteld aan derden.
9.3. Alle informatie die deelnemers verstrekken tijdens cursussen over hun persoonlijke en/of werksituatie, alsmede informatie over deelnemers die wordt geobserveerd door bijvoorbeeld docenten en trainers tijdens workshops wordt als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

Artikel 10 – Klachten
10.1. Als een deelnemer een klacht heeft over een activiteit van Pica Congressen dan kan hij of zij deze schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan Pica Congressen. Zie de contactgegevens onder aan deze voorwaarden.
10.2. Eventuele klachten worden afgehandeld volgens de Klachtenregeling van Pica Congressen.

Artikel 11 – Disclaimer
11.1. Hoewel alle activiteiten zoals beschreven in artikel 1.2 met zorg en aandacht worden georganiseerd, aanvaarden Pica Congressen noch de sprekers/workshopleiders enige aansprakelijkheid voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken of personen door of in verband met het deelnemen aan activiteiten.

Gepubliceerd op 6 februari 2024

Pica Congressen B.V.
Postbus 365
1270 AJ Huizen
info@picacongressen.nl